Košík
+420 604 946 447

Doprava po Ostravě zdarma při objednávkách nad 1.000 Kč

Nejbližší termíny závozu zboží

Obchodní podmínky

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a

násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Eva Kostiuková – Bessy[S1]

IČ: 44776667

DIČ: 388-5762170502

se sídlem: U Garáží 630/18, 710 00, Ostrava

zapsané u Živnostenského úřadu města Ostravy, ev.č. 380702-9693

kontaktní údaje: U Garáží 630/18, 710 00, Ostrava

e-mail: bessy.krmiva@gmail.co

telefon: 604946447

web: www.bessy-krmiva.cz

(dále jen „prodávající“)

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby,

která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své

podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na

webové stránce dostupné www.bessy-krmiva.cz (dále jen „internetový obchod“).

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v

kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají [S2]v českém jazyce.

II.

Informace o zboží a cenách

1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností, jsou

uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně

daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto

zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v

platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení

nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je [S3]informativního

charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním

zboží. [S4]Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém

obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající

s kupujícím jinak.

III.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s

uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí

kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

● prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li [S5]předchozí registraci v internetovém

obchodě,

● vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do

objednávky vložil. Objednávku kupující odešle prodávajícímu kliknutím na [S6]tlačítko Dokončení

objednávky Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou

platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a

[S7]potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení

objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je

automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní

podmínky prodávajícího. [S8]Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím.

Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na e-mailovou adresu kupujícího. / [S9]Neprodleně

po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-

mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření

smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je

uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího.

6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle

kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje

za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením

kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto

obchodních podmínkách.

7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím [S10]jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku,

dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může

zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo e-mail prodávajícího uvedený v těchto

obchodních podmínkách.

8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží

v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu

zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu [S11]ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno

automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající

informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou

adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a

kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou

adresu prodávajícího.

IV.

Zákaznický účet

1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat

do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání

zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a

pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně

povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou

prodávajícím považovány za správné.

3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen

zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu.

Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

5. Prodávající může zrušit uživatelský účet a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský

účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto

obchodních podmínek.

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě a to zejména s

ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou

údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

V.

Platební podmínky a dodání zboží

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující

uhradit následujícími způsoby:

● [S12]bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č186 956 819/0600 vedený u

Monety Money Bank,

● bezhotovostně platební kartou,

● bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány….,

● v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru v provozovně,

.

2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a

dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní

cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. [S13]V případě

bezhotovostní platby je kupní cena splatná předem před doručením zboží.

4. [S14]V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů

příslušného poskytovatele elektronických plateb.

5. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem

připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

6. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada

kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

7. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je

povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak

nejpozději do 48 hodin

8. Zboží je kupujícímu dodáno:

● na adresu určenou kupujícím objednávce[S15]

● osobním odběrem v provozovně prodávajícího.

9. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

10. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny

v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy

smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné

náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

11. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v

objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně

kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v

objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp.

náklady spojené s jiným způsobem doručení.

12. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží

a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení

obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce

převzít.

13. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. [S16]Daňový doklad je přiložen k

dodávanému zboží.

14. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží včetně

nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží.

15. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího

okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale

v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

VI.

[S17]Odstoupení od smlouvy

1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má

právo od kupní smlouvy odstoupit.

2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů

● ode dne převzetí zboží,

3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy

● dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně

smíseno s jiným zbožím,

● dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není

možné vrátit,

4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve

lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy

poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na e-mailovou nebo

doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí

kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od

odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží

prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou

poštovní cestou.

7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od

odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho

přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným

způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

8. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí

prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému

způsobu dodání zboží.

9. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky

kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

10. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu [S18]nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné

a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající

oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob,

nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo

dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy

uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal,

a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

VII.

Práva z vadného plnění

1. Prodávající zodpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající

odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal

● má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které

prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na

základě reklamy jimi prováděné,

● se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto

druhu obvykle používá,

● zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo

provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

● je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

● zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2. Povinnosti z vadného plnění má prodávající nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají

povinnosti z vadného plnění [S19]výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která

se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

3. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v

souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se

ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po

určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li

kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění

ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat.

4. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží

prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží

způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo

opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z

vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu,

anebo pokud vadu sám kupující způsobil.

5. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat

● výměnu za nové zboží,

● opravu zboží,

● přiměřenou slevu z kupní ceny,

● odstoupení od smlouvy.

6. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,

● pokud má zboží podstatnou vadu,

● pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,

● při větším počtu vad zboží.

7. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy

věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení

předvídala.

8. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu

odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady nebo přiměřenou slevu

z kupní ceny.

9. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou

závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři

vady současně), má kupující právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo

odstoupit od smlouvy.

10. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil.

Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která

se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující si své právo z podstatného porušení smlouvy

včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.

11. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může

kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

12. Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám

způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět.

13. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.

14. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace

možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat

písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob

vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace,

včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění

zamítnutí reklamace.

15. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých

případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu

výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady

musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se

prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za

podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik

uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z

vadného plnění) prodávajícímu.

16. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

17. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že

věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

18. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených

nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u

prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě

ho soud nemusí přiznat.

19. Volbu způsobu reklamace má kupující.

20. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925,

§ 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně

spotřebitele.[S20]

VIII.

Doručování

1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím

elektronické pošty.

2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto

obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu

uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

IX.

Osobní údaje

1. Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude s

nimi tak zacházeno. Pokud kupující nedá prodávajícímu písemné svolení, údaje o kupujícím

nebude prodávající jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové

adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon,

pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo

souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo

proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem

uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.

2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů

[A21]ZDE.

IX.

Mimosoudní řešení sporů

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní

inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa:

https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese

http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a

kupujícím z kupní smlouvy.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2,

internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení

spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES

(nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou

kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce

vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o

ochraně spotřebitele.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud

vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se

řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně

závazných právních předpisů.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení §

1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně

rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží

prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich

část bez souhlasu prodávajícího.

4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do

internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při

využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho

provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit

neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící

internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým

způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského

zákoníku.

6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě

a není přístupná.

7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou

dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *